Algemene voorwaarden Kinderfeestjes Atelier Paletje themafeestjes, creatieve feestjes en webwinkel.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder feestje, offerte en overeenkomst tussen Kinderfeestjes Atelier Paletje en hierna te noemen: “klant”
 • Nadat er contact is opgenomen, stuurt "Kinderfeestjes Atelier Paletje" (of per e-mail) een overeenkomst met alle afspraken met betrekking tot de activiteit.
 • Als de  klant  hiermee akkoord gaat, staat  de datum en activiteit vast.
 • Kinderfeestjes Atelier Paletje  is bevoegd  om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig  nakomt.
 • Activiteiten kunnen tot 1 week voor de geplande datum worden gewijzigd. Daarna zijn de afspraken met betrekking tot de materialen, activiteit, locatie en aantal kinderen bindend.
 • Het Kinderfeestjes Atelier heeft het recht om een aanbetaling van 20% te vragen.
 • Mocht Het Kinderfeestjes Atelier of de klant op de afgesproken datum door overmacht verhinderd zijn, dan wordt er gekeken naar een andere datum.
 • Indien  de klant  verhinderd is en een andere datum  niet mogelijk is, brengt  het Kinderfeestjes Atelier €7,50 administratiekosten in rekening.
 • Medewerkers van het Kinderfeestjes Atelier zijn niet aansprakelijk voor materiële of emotionele schade die is  ontstaan door het bezoeken of huren van een kinderfeestje, speurtocht of workshop.
 • Betalingen dienen contant te worden betaald, of voor de aangegeven datum te worden overmaakt op het gironummer van het Kinderfeestjes Atelier.
 • Aan de aangegeven tijden voor een feestje kunnen geen rechten  worden verleend.

Kinderfeestjes in het atelier

 • Het verdient aanbeveling om de kinderen tijdens het feestje in het atelier oude kleding aan te doen. Het kinderatelier is niet aansprakelijk voor vlekken in de kleding.
 • Bij mooi weer wordt het feestje in de tuin gevierd.
 • Indien  de ouders/begeleiders bij het feestje aanwezig blijven, wordt er van ze verwacht dat ze meehelpen met schorten vastmaken, aanreiken van materialen enz.
 • Er kunnen maximaal 2 ouders/ begeleiders bij  het feestje aanwezig zijn.
 • Als   de ouders/ begeleiders  niet aanwezig zijn bij het feestje, dan maken de medewerkers  foto’s van het feestje. Deze krijgt u binnen 1 week na het feestje per de e-mail toegestuurd.
 • Ouders/begeleiders kunnen tegen meerprijs meedoen met de activiteit.

Feestjes op locatie

 • De klant zorgt zelf voor een geschikte locatie met voldoende werkruimte en water.
 • De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen en spreekt deze ook aan  op wangedrag.
 • Als  de situatie onwerkbaar is voor de medewerkers van het Kinderatelier, hebben zij het recht om  eerder dan de afgesproken tijd te vertrekken.

Themakisten

 • Bij het huren van themafeestjes of speurtochten, wordt vooraf bij het ophalen van de spullen  betaald.
 • Bij het ophalen van de themakisten dient de klant zich te kunnen legitimeren.
 • Bij het ophalen van de themakist, speurtocht en kleding wordt de inhoud samen met de klant doorgenomen. Acceptatie van de kist door de klant betekent dat de inhoud als compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden.
 • Er dient uitsluitend van de bijgeleverde schmink gebruik te worden gemaakt.
 • Voor de themakist met kleding geldt een borg van € 50,-- . De borg wordt bij het ophalen van de koffer(s) en kleding betaald. Bij een correcte inlevering van het geheel zal deze borg worden terugbetaald. Verlies of schade( ook vlekken) wordt in rekening gebracht.
 • Bij het huren van 10 kledingstukken  of meer bedraagt de borg €100,-
 • De tijden die aangegeven zijn in het draaiboek staan niet vast. Het is slechts een indicatie van een gemiddelde groep kinderen.
 • Verhuurkisten kunnen 1 dag voor het feestje worden opgehaald en dienen  op de dag van het  feestje worden teruggebracht. Tenzij anders overeen gekomen met het kinderatelier. Bij het te laat terugbrengen van de kist wordt een boete berekend (100% van het gehuurde bedrag)
 • Themakisten mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt
 • Alle materialen zijn door het kinderatelier ontwikkeld en mogen niet worden gekopieerd, uitgeleend of aan derden worden verhuurd.

 

De webwinkel

-Bij het bestellen van  een digitaalproduct in de webwinkel  gaat de klant akkoord met de directe levering van het product en ziet daarmee af tot het recht van herroeping.

 

 

Kinderfeestjes Atelier Paletje